4. april 2007

Aftale om selskabsbeskatning

Der er indgået aftale om en robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om indholdet af det omstridte høringslovforslag om rentefradragsbeskæring, en forøgelse af aktionærbeskatningen på opsparet selskabsoverskud m.v.

Lovforslaget er endnu ikke fremsat, men nedenfor er gengivet de væsentligste punkter fra forligsaftalen.

Nedsættelse af selskabsskatten m.v.

Selskabsskatten og virksomhedsskatten nedsættes til 25 %.

Nedsættelsen skal have virkning fra og med indkomståret 2007.

Selskabers fradrag for renteudgifter

Selskaber vil altid have fuldt fradrag for nettorenteudgifter på 20 mio. kr. årligt (opgjort på sambeskatningsniveau). Skattepligtige udbytter, aktieavancer og -tab indregnes i nettofinansieringsudgifterne.

55 %'s-reglen (maksimalt fradrag for 55 % af den del af koncernens renteudgifter på årsbasis, der overstiger 10 mio. kr.) slettes af lovforslaget og erstattes af en såkaldt EBIT-model (Earnings Before Interest and Tax).

Modellen går ud på følgende:
Der indføres et renteloft. Renteloftet udgør en standardrente på pt. 6,5 % (fastsættes årligt) af aktivernes skattemæssige værdi. Heri indgår værdien af nettotilgodehavender fra salg samt igangværende arbejder. Endvidere tillægges beregningsgrundlaget 20 % af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske koncernselskaber. Der vil ikke være fradragsret for den del af renteudgifterne, der overstiger renteloftet (dog altid fradrag op til 20 mio. kr.).

I den skattepligtige indkomst før rentefradrag (EBIT) kan højst fratrækkes nettofinansieringsudgifter på 80 % af dette overskud (dog eventuelt begrænset efter renteloftet på 6,5 %). Udgør virksomhedens overskud før renter 100, kan der maksimalt fratrækkes nettofinansieringsudgifter på 80. Fradraget på 80 forudsætter, at dette ikke overstiger 6,5 % af virksomhedens aktiver opgjort til skattemæssig værdi. Nettofinansieringsudgifter, der overstiger de 80 %, men som er inden for renteloftet på 6,5 % kan fremføres.

Beskæringen af rentefradragsretten skal have virkning fra og med 1. juli 2007.

Aktionærbeskatning

Udbytte indtil 45.500 kr. (2007) skal fortsat beskattes med 28 %. Udbytte i intervallet 45.500 kr. til 100.000 kr. skal beskattes med 43 %, og udbytte herudover skal beskattes med 45 %.

Eksisterende opsparet overskud (årsregnskabets egenkapital fratrukket aktiernes anskaffelsessum) friholdes fra den skærpede beskatning.

Den skærpede aktieavancebeskatning skal have virkning fra og med indkomståret 2008.

Afskrivninger

Afskrivningssatsen for skibe, fly, rullende jernbanemateriel m.v. sænkes gradvist (2 % hvert andet år) fra de nugældende 25 % til 15 % i 2016.

Afskrivningssatsen for anlæg til transport, lagring m.v. af el, vand varme osv. nedsættes til 7 %.

Afskrivningssatsen for bygninger nedsættes til 4 % som oprindelig foreslået.

Nedsættelse af afskrivningssatserne skal have virkning fra og med indkomståret 2008.

CFC-regler

Det er ikke umiddelbart muligt at se nævneværdige ændringer i forhold til høringslovforslaget.

Patentordning

Den særlige patentskatteordning for selskaber udgår af lovforslaget.

Relaterede nyheder