9. oktober 2003

Folketingets åbning

I forlængelse af Folketingets åbning den 7. oktober 2003 omtales den del af statsministerens redegørelse, der vedrører skatte- og afgiftsområdet.

Bemærk de i parentes anførte månedsangivelser. Eksempelvis henviser "Okt I" til, at forslaget forventes fremsat i første halvdel oktober 2003. "Okt II" henviser til anden halvdel af oktober 2003 osv.

Oktober 2003

Ændringer som følge af 24-timersreglens afskaffelse, øget sikkerhedskontrol m.v. (Okt I)
Lovforslaget vil bl.a. indeholde ændringer som følge af ophøret af 24-timers reglen pr. 1. januar 2004 og som følge af EU 's udvidelse pr. 1. maj 2004. Forslaget vil herudover bl.a. indeholde ændringer med henblik på en styrkelse eksportkontrollen som en følge af begivenhederne den 11. september 2001.

Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v. (Okt I)
Forslaget vedrører især en forbedring af befordringsfradraget til langdistancependlere, der bor i særligt udpegede udkantsområder. Forslaget er et led i regeringens regionale vækststrategi.

Afskaffelse af kapitalforklaringsordningen (Okt I)
Forslaget vedrører en afskaffelse af ordningen med, at hovedaktionærer og bogføringspligtige skal indgive en kapitalforklaring i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.

Ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven (Okt I)
Det foreslås at gennemføre justeringer af gældende regler.

Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger (Okt II)
Forslaget betyder en smidiggørelse af visse af pensionsbeskatningslovens regler, herunder en forbedring af de selvstændiges muligheder for at foretage pensionsopsparinger. Forslaget udvider derudover reglerne om kreditinstitutters hensættelsesfradrag til også at omfatte andre finansieringsvirksomheder, der driver udlåns- og finansieringsvirksomhed på samme marked som kreditinstitutter. Til finansiering heraf foreslås det at afkorte kredittiden til tre dage ved pensionsinstitutters indbetaling af
pensionsafgift og pensionsafkastskat ved ophævelse af pensionsordninger i utide m.m.

November 2003

Ændring af børnefamilieydelsesloven (Nov I)
Forslaget ændrer reguleringsmekanismen i børnefamilieydelsesloven således, at ydelsen fremover reguleres efter forbrugerprisindekset. Forslaget skal ses i sammenhæng med finanslovforslaget for 2004.

Nedsættelse af emballageafgiften på øl og mineralvand (Nov I)
Forslaget medfører en halvering af den volumenbaserede emballageafgift på emballager til øl og mineralvand. Forslaget forventes at reducere grænsehandlen, styrke konkurrencen og give forbrugerne lavere priser. Forslaget forventes endvidere at styrke statens finanser.

Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier (Nov I)
Forslaget indeholder dels en forbedring af etableringskontoordningen, dels en forbedring af reglerne for medarbejderaktier .

For det første foreslås det, at etableringskonto indskud kan anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform. Endvidere nedsættes grænsen for, hvor meget, der skal investeres, for at benytte ordningen. Endelig foreslås det, at etableringskontoindskud kan anvendes til dækning af visse driftsudgifter således, at ordningen bliver mere attraktiv for innovative iværksættere.

For at andet indebærer forslaget, at grænsen for selskabers årlige skattefri tildeling af gratisaktier til medarbejderne forhøjes fra 8.000 kr. til 20.000 kr., og at denne grænse fremover reguleres i takt med lønudviklingen.

Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v. (Nov I)
Forslaget indebærer, at findeløn og dusører, som gives til personer, der i særlige situationer yder en samfundsgavnlig indsatsindsats, fritages for beskatning.

Ændring af kulbrinteskatteloven og kulbrinteopkrævningsloven (Nov I)
Forslaget indeholder de skattemæssige ændringer, der følger af aftalen af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og A. P. Møller - Mærsk.

Ændrede regler for opgørelse af den delvise fradragsret i forbindelse med tilskud og andre tilpasninger til 6. momsdirektiv (Nov II)
Forslaget indeholder en ændring af reglerne for opgørelse af delvis momsfradragsret således, at statstilskud uanset deres momsretlige status altid skal medregnes ved opgørelsen af den delvise momsfradragsret. Forslaget indeholder derudover en række mindre tilpasninger til det 6. moms direktiv og en konsekvensændring af toldloven.

Rentebeskatningsdirektivet, rente-/royalty-direktivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, arbejdsudlejede personer og personer, der modtager løn for arbejde i forbindelse med kulbrintevirksomhed (EU-pakke) (Nov II)
Forslaget gennemfører bestemmelserne i EU's rentebeskatningsdirektiv 2003/48/EF og rente/royaltydirektiv 2003/49/EF. Det foreslås endvidere at justere reglerne om koncerninterne lån, fraflytterbeskatning og omregning til helårsindkomst i lyset af EU-rettens regler om den frie etableringsret og om arbejdskraftens frie bevægelighed.

December 2003

Forenkling af visse miljø- og punktafgifter m.v. (Dec I)
Forslaget medfører omlægning af pvc-afgiften. Endvidere foreslås forenklinger vedrørende visse afgiftslove samt en ændring i affaldsafgiftsloven vedrørende deponering af aske/slagger i forbindelse med bekæmpelsen af BSE.

Januar 2004

Leveringssted for gas, el og transmissionsydelser (Jan I)
Forslaget gennemfører EU -regler om ændring af 6. momsdirektiv vedrørende leveringsteder for gas og elektricitet . Ændringerne betyder, at gas, el og transmissionsydelser momses i forbrugslandet, når leveringen sker via netværk.

Ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og lov om planlægning samt ophævelse af lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v. og af lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom (Jan I)
Forslaget vedrører en række forenklinger på erhvervsbeskatningsområdet, herunder en ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven, samt forenklinger vedrørende tinglysnings- og registreringsafgift.

Forenkling af energiafgifter (Jan I)
Forslaget vedrører en række forenklinger af energiafgiftslovene med henblik på at reducere de administrative omkostninger for virksomheder og myndigheder. Endvidere gennemfører forslaget et kommende EU -direktiv vedrørende beskatning af energiprodukter og elektricitet .

Fortsættelse og justering af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter, fradrag for virksomheders donationer til kulturinstitutioner (Jan II)
Forslaget medfører en treårig fortsættelse af den nuværende forsøgsordning med 150 pct. fradrag for forskningsudgifter. Samtidig foreslås ordningen justeret således, at især små og mellemstore virksomheder i højere grad tilskyndes til at gøre brug af ordningen. For at øge virksomhedernes engagement i kulturlivet indebærer forslaget også, at virksomhedernes donationer til kulturinstitutioner bliver fradragsberettigede. Forslaget vedrørende fradrag for forskningsudgifter skal ses i sammenhæng med finanslovforslaget for 2004. Forslaget vedrørende fradrag for virksomheders donationer til kulturinstitutioner forventes at få virkning fra og med indkomståret 2005.

Fradrag i registreringsafgift for personbiler udstyret med elektronisk stabiliseringsprogram m.v. (Jan II)
Det er forudsat, at loven vil blive taget op til revision i januar 2004.

Februar 2004

Bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer (Feb II)
Forslaget er en del af regeringens samlede indsats for at forenkle skattesystemet. Forslaget betyder, at selskaber m.v. og hovedaktionærer kommer ind under ordningen med bindende ligningssvar , som blev gennemført for almindelige skatteydere i folketingsåret 2002/2003.

Mere målrettet kontrol- og ligningsindsats - mønstervirksomheder (Feb II)
Formålet med forslaget er at målrette skattemyndighedernes kontrol- og ligningsindsats. Virksomheder med orden i regnskaberne (mønstervirksomheder) undergives mindre kontrol således, at der frigøres ressourcer til at koncentrere kontrol- og ligningsindsatsen om de virksomheder, der ikke overholder skatte- og afgiftslovgivningen.

April 2004

Skatteministeren vil give Folketinget redegørelse om:

Redegørelse om medarbejderaktieordninger (Apr I)

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med ReviTax