31. oktober 2001

Folketingsvalg den 20. november

Lovforslag bortfalder

 

Som følge af det kommende folketingsvalg bortfalder alle ikke vedtagne lovforslag.

På skatteområdet betyder bortfaldet af lovforslag, at alene lovforslaget om livsforsikringsselskabers solvens (L 6 - Lov om ændring af selskabsskatteloven) nåede at blive vedtaget.

L 6 - Livsforsikringsselskabers solvens

Forsikringsselskaber skal som bekendt have en vis solvens for at kunne drive virksomhed. Ved beregning af solvensen kan der ikke medregnes skatteaktiver (negativ udskudt skat).

Det vedtagne lovforslag medfører, at skatteværdien af realiserede aktietab kan udbetales og dermed være medvirkende til at øge selskabernes solvens, hvis selskabet får taget sin bestand af forsikringspolicer under administration af Finanstilsynet.

Loven er trådt i kraft og har virkning fra og med indkomståret 2001.