20. februar 2003

Forenklet afregning af udbytteskat

Lovændring betyder nye regler for indeholdelse

I november måned 2002 omtalte vi her på hjemmesiden et lovforslag, der varslede ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat. Disse regler er nu vedtaget.

Når et selskab udlodder udbytte, skal der afregnes 28% udbytteskat. Afregningen sker i princippet efter samme regler, som gælder vedrørende selskabets indeholdelse og afregning af A-skat.

Dette betyder, at udbytteskatten skal betales den 10. i måneden efter generalforsamlingen.

Store virksomheder skal dog først afregne ved udgangen af måneden efter den måned, hvori generalforsamlingen finder sted.

Et selskab kan modtage udbytte skattefrit. Dette kræver, at selskabet i mindst 12 måneder ejer 20% eller mere af kapitalen i det selskab, der udlodder udbyttet. Samtidig skal udlodningen af udbyttet vedtages inden for disse 12 måneder. I dette tilfælde er man således fritaget for at indeholde og afregne udbytteskat.

Der skal indsendes en særlig blanket vedrørende udbytte. Ejer selskabet mindre end 20% af selskabskapitalen, er 66% af udbyttet skattepligtig indkomst. Dette svarer til en skat på 19,8%.

Når det udbytteudloddende selskab afregner 28% skat a conto, bliver der en overskydende skat, som modtager selv skal søge tilbage.

Folketinget har den 18. februar 2003 vedtaget at nedsætte indeholdelsesprocenten i disse situationer til den endelige skatteprocent på 19,8.

Det ville dog have været mere enkelt at nedsætte indeholdelsesprocenten til 0, da der stadig vil være behov for at tilbagesøge den indeholdte udbytteskat helt eller delvist, hvis selskabets øvrige indkomst er negativ.

De 19,8% er vedtaget med virkning for udbytter, der udloddes 1. januar 2004 eller senere.

Selskaber og foreninger, som har pligt til at indeholde udbytteskat, skal hvert år foretage indberetning om det udbytte af unoterede aktier med videre, der er udloddet i det forudgående kalenderår.

Oplysninger

Indberetninger skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:

  1. Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. Identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt.
  3. Størrelsen af det udloddede udbytte i årets løb.