21. november 2005

Forenklinger og lempelser

Økonomi- og Erhvervsministeren har fremsat to lovforslag, hvis primære formål er forenklinger og lempelser af virksomhedernes administrative byrder

Økonomi- og erhvervsministeren har fremsat to meget omfattende lovforslag - L 50 og 51 - den 16. november 2005.

Lovforslagene indeholder bl.a. forslag om afskaffelse af revisionspligt i visse små selskaber og en lang række andre forenklinger og lempelser af administrative byrder for især små aktie- og anpartsselskaber.

Hovedelementerne er afskaffelse af revisionspligt i selskaber med en nettoomsætning under 3 mio. kr., fritagelse for ledelsesberetning og anlægsnote for selskaber i regnskabsklasse B samt mulighed for at udarbejde summarisk egenkapitalopgørelse i regnskabsklasse B. I selskabslovene indføres ligeledes en række lempelser, herunder øget mulighed for udlodning af ekstraordinært udbytte, afskaffelse af vurderingsmandserklæringer ved kapitalnedsættelse, afskaffelse af fusionsregnskab og spaltningsregnskab, samt afskaffelse af proklama ved kapitalnedsættelse og likvidation.

Ændringerne i årsregnskabsloven og bogføringsloven (L 50) har ifølge lovforslaget ikrafttrædelsesdato 1. januar 2006. For et regnskabsår, der starter før denne dato, kan det vælges at anvende ændringerne i forslaget, bortset fra reduktionen af revisionspligten.

Bestemmelserne vedrørende reduktion af revisionspligten finder anvendelse på regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2006 eller senere. For årsrapporter, der aflægges d. 1. januar 2006 eller senere, skal det oplyses i tilknytning til ledelsespåtegningen, hvis generalforsamlingen har truffet beslutning om fravalg af revision.

Ændringerne af selskabslovene (L 51) træder, ifølge lovforslaget, som hovedregel i kraft den 1. april 2006. Visse ændringer skal dog træde i kraft 1. januar 2006, herunder bestemmelsen om, at generalforsamlingen kan træffe afgørelse om, at selskabet fritages for revision.

Lovforslagene kan læses på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk.

Relaterede links