23. april 2003

Forslag til ny revisorlov vedtaget

Folketinget har den 22. april 2003 vedtaget lovforslag til Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer

Formålet med loven er at styrke revisorernes uafhængighed og samtidig hermed deres konkurrenceevne i forhold til såvel udenlandske revisorer som indenlandske konsulentvirksomheder. Loven fokuserer på revisors konkrete uafhængighed, når revisor beskæftiger sig med revisions- og andre erklæringsopgaver - dvs. når revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Loven er som følge heraf afgrænset til revisors kerneområde, det vil i denne forbindelse sige det område, hvor der af hensyn til offentligheden er behov for at sikre, at revisor ikke lader sig påvirke af udenforstående interesser i sin opgavevaretagelse. Hvad revisor herudover beskæftiger sig med, reguleres ikke.

Revisorerne underkastes - for blandt andet at sikre den konkrete uafhængighed - obligatorisk kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen vil således også omfatte spørgsmålet om revisorernes uafhængighed i konkrete sager.

Styrkelsen af revisorernes konkurrenceevne sker ved at ophæve de eksisterende krav i den danske revisorlovgivning, som begrænser revisorers muligheder for at yde bred rådgivning. Herefter vil danske revisorer, som det er tilfældet med deres europæiske kolleger, kunne udføre f.eks. rådgivnings- og konsulentopgaver - dog skal der altid tages hensyn til den konkrete uafhængighed, hvis der udføres revisions- eller erklæringsafgivelse for den samme kunde.

De ændrede lovgivningsmæssige rammer for revisorerhvervet, giver mulighed for bedre at udnytte den kompetence, der i dag findes i mange revisionsvirksomheder.

Hovedpunkterne i loven kan opsummeres således:

  • De to revisorlove samles i én lov, der omfatter såvel statsautoriserede som registrerede revisorer.
  • Loven regulerer alene revisors erklæringsafgivelse
  • Regler om konkret uafhængighed
  • Intern rotation i visse virksomheder
  • Regler om ejerskab af revisionsvirksomheder
  • Regler om vederlag
  • Obligatorisk kvalitetskontrol via et uafhængigt Revisortilsyn
  • Revisors handlepligt ved opdagelsen af grov økonomisk kriminalitet

Ikrafttrædelse

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Loven forventes sat i kraft, når rammerne for Revisortilsynet, herunder tilsynets samspil med revisororganisationerne, samt finansieringen af tilsynet er på plads.