9. april 2002

Generationsskifte

Lovforslag indeholder lempelser af de skattemæssige hindringer for et hensigtsmæssigt generationsskifte

Ved generationsskifte af en virksomhed er det væsentligt, at virksomhedens likviditet ikke belastes som følge af skat på sælgers avance ved salget. Det kan opnås ved, at køber indtræder i sælgers skattemæssige forpligtelser - såkaldt skattemæssig succession, hvorved erhververen forpligter sig til at betale overdragerens skat.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der har til formål at forbedre mulighederne for generationsskifte af en virksomhed.

Lovforslag vil gøre det muligt for nære medarbejdere at succedere i aktier i det selskab, som de er ansatte i. Endvidere vil lovforslaget hæve grænsen fra 25% til 50% vedrørende finansielle aktiver ved succession samt ændre beskatningen for rentetilpasningslån, således at disse beskattes sammen med det underliggende lån, hvis aftalen overtages af en ny ejer eller opsiges i forbindelse med ejerskifte.

Lovforslaget er en del af regeringens såkaldte konkurrenceevnepakke, som også er omtalt i FACIT marts 2002.

Nære medarbejdere

Som reglerne er i dag, er muligheden for succession forbeholdt den situation, hvor en virksomhedsejer ønsker at sælge virksomheden videre til et nærtstående familiemedlem. Nærtstående familiemedlemmer et imidlertid ikke altid de bedste til at drive virksomheden videre. I nogle situationer er det en nær medarbejder, som har et indgående kendskab til virksomheden, der vil være den naturlige arvtager.

Personkredsen i kildeskattelovens § 33 C foreslås udvidet til også at omfatte nære medarbejdere. Ved nære medarbejdere forstås i denne forbindelse personer, der gennem en periode på 4 indkomstår forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år og på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden.

Kravet om at overdragelse med succession skal udgøre mindst 15% af stemmeværdien i selskabet, gælder uændret og også for nære medarbejdere.

Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed forslås det endvidere, at der kan ske overdragelse til en tidligere medarbejder, hvis overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første gang er overdraget en andel af virksomheden til den tidligere medarbejder.

Ændringen har ifølge lovforslaget virkning for overdragelser, der finder sted den 1. juli 2002 eller senere. Det vil sige, at hvis en tidligere medarbejder har overtaget en andel af en virksomhed før den 1. juli 2002 uden skattemæssig succession, kan denne medarbejder efter den 1. juli 2002 overtage en andel af den samme erhvervsvirksomhed med skattemæssig succession, såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter den første overdragelse.

Definition af pengetankvirksomhed

Reglerne er endvidere i dag sådan, at en person ikke kan succedere i aktier i selskaber, hvis indtægt eller kapital i det væsentlige vedrører finansielle aktiver. Succession kan således ikke ske, hvis mindst 25% af selskabets indtægter eller kapital vedrører finansielle aktiver.

Det foreslås at forhøje væsentlighedsgrænsen for, hvornår der er tale om"pengetankvirksomhed". Grænsen foreslås forhøjet fra 25% til 50%.

Som tidligere skal der ved bedømmelsen af væsentlighedsgrænsen ses på de seneste tre års regnskaber både for så vidt angår selskabets indtægter og selskabet aktivmasse (ved aktivmassen skal der desuden ses på forholdet på overdragelsestidspunktet).

Hvis mere end 50% af indtægterne eller mere end 50% af aktiverne er pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom, anses virksomheden for at være "pengetankvirksomhed" og der kan ikke ske succession.

Den tilsvarende grænse på 25% i dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven og virksomhedsskatteloven foreslås også hævet til 50%.

Ændringen har ifølge lovforslaget virkning for overdragelser, der finder sted den 1. juli 2002 eller senere.

Kurssikringsaftaler på rentetilpasningslån

 

Det foreslås at fritage kurssikringsaftaler på rentetilpasningslån fra kursgevinstbeskatning i tilfælde af ejerskifte.

Efter den gældende kursgevinstlov skal der ikke ske beskatning af kurssikringsaftaler på realkreditlån mv., hvis de normale betingelser for fritagelse af beskatning af terminskontrakter er opfyldt. De normale betingelser er bl.a., at kontraktens parter forbliver de samme, og at der ikke sker differenceafregning.

Hvis en køber ved ejerskifte af en ejendom overtager en kurssikringsaftale vedrørende rentetilpasning for realkreditlån, eller hvis aftalen opsiges i forbindelse med ejerskiftet, er der sket skift i kontraktens parter. Betingelsen for, at aftalen kan behandles sammen med det underliggende lån, er derfor ikke opfyldt. I stedet skal aftalen behandles som en finansiel kontrakt fra kontraktens start. Gevinst og tab på aftalen beskattes efter lagerprincippet og medregnes til kapitalindkomsten.

Det foreslås, at fritagelsen for beskatning af kursgevinsten på terminskontrakter også omfatter kontrakter eller aftaler vedrørende realkreditlån, hvor der sker skift af debitor ved overdragelse af fast ejendom. Det samme skal gøre sig gældende, hvis kontrakterne opsiges i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter overdragelsen (afståelsestidspunktet henholdsvis anskaffelsestidspunktet) for den faste ejendom, og der for sælger henholdsvis køber er tale om første opsigelse inden for det pågældende tidsrum.

Endvidere skal kontrakten ikke behandles som en finansiel kontrakt, når opsigelsen sker efter krav fra det realkreditinstitut, der er kreditor i henhold til rentetilpasningslånet, eller ved opsigelse, som sker i forbindelse med en efterlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet bo.

Ændringen har ifølge lovforslaget virkning for overdragelse af fast ejendom, der finder sted den 1. juli 2002 eller senere.