17. september 2001

Kapitaliseringsfaktorer

Nye kursfaktorer vedtaget

Kapitaliseringsfaktorer

De nedenstående beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder kun ved beregning af værdien af unoteredede aktier og anparter i dødsboer, ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af gaveafgiftscirkulæret (nr. 185 af 17. november 1982) og af TSS-cirkulære 2000-09 om værdiansættelse af aktier og anparter.

Indtjeningsevne 7,5

Modificeret regel 3,75

Udbytte 44,5

Indre værdi 80 pct.

De nye kursfaktorer har virkning fra den 4. september 2001.

Det skal understreges, at skattekursberegningen fortsat kun kan anvendes ved overdragelser inden for den snævre familiekreds.