12. januar 2004

Kapitaliseringsfaktorer

Ligningsrådet har vedtaget nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter

Kapitaliseringsfaktorerne gælder kun ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer og ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af gaveafgiftscirkulæret (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982).

Indtjeningsevne
8,5
Modificerende regel
4,25
Udbytte
37
Indre værdi
80