2. marts 2003

Klar besked om skat

Nyt lovforslag skal give borgerne mulighed for at få et bindende svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid

Bindende ligningssvar

Regeringens nye lovforslag går ud på at give borgerne mulighed for på et tidligt tidspunkt at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition.

Forslaget går kort fortalt ud på, at en borger med mindre komplicerede forhold inden for kort tid (omkring 1 måned) og mod betaling af et gebyr på 300 kr. kan få et bindende ligningssvar fra den kommunale skattemyndighed. Det bindende svar er kun gældende i op til 5 år.

Med denne maksimumsbegrænsning på det tidsmæssige udstrækning af svarets bindende virkning begrænses eventuelle skadevirkninger som følge af forkert besvarelse eller af, at skattemyndighederne ikke kan lade en borger, der har et bindende ligningssvar blive omfattet af en fremtidig skærpende praksisændring.

Der vil stadig være mulighed for at opnå en bindende forhåndsbesked uden tidsbegrænsning hos Ligningsrådet.

Der vil endvidere være mulighed for at klage over indholdet af et bindende ligningssvar til Skatteankenævnet.

Skatteankenævnets afgørelse om bindende ligningssvar kan påklages til Landsskatteretten, og sagen kan indbringes for domstolene svarende til, hvad der gælder for klager over skatteansættelsen.

Det bindende ligningssvar er kun bindende for skattemyndighederne. Det vil sige, at borgeren har mulighed for at se bort fra et modtaget bindende ligningssvar ved udfyldelse af selvangivelsen. Der kan således klages både over indholdet af det bindende ligningssvar og over en senere ansættelsesændring vedrørende samme skattespørgsmål.

Bindende ligningssvar gælder kun fysiske personer og dødsboer. Undtaget for ordningen er dog fysiske personers spørgsmål vedrørende den skattemæssige virkning af dispositioner mellem personen og dennes selskab.

Dispositioner og spørgsmål

Det er foreslået, at der skal kunne spørges om både påtænkte og gennemførte dispositioner vedrørende et indkomstår, når spørgsmålet stilles senest 1 måned efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret svarer til. Med denne formulering vil de gennemførte dispositioner kunne give en væsentlig fremrykning af ligningen, så borgerne undgår ubehagelige overraskelser i årene fremover.

Den kommunale ligningsmyndighed kan dog afvise at give et bindende ligningssvar hvis:

  • spørgsmålet er af mere vidtrækkende betydning
  • der er tale om betydelige beløb (5 mio. eller derover)
  • spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed

Afslag på anmodning om bindende ligningssvar kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog vil det betalte gebyr på 300 kr. blive tilbagebetalt.

"Klar-besked" ordningen foreslås at få virkning fra den 1. juli 2003. Man kan have sin tvivl om, hvorvidt de kommunale myndigheder kan overholde tidsbegrænsningen på ca. 1 måned, men det må tiden jo vise.