25. juni 2004

Klar besked om skat

Også selskaber og hovedaktionærer kan nu få svar på skattespørgsmål i løbet af en måneds tid

I mange år har skatteydere kunnet få en afklaring -en bindende forhåndsbesked - fra Ligningsrådet på de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt disposition.

Sagsbehandlingstiden er imidlertid relativt lang, og der pålægges et gebyr på mindst 1.800 kr. pr. sag.

Muligheden for at få en bindende forhåndsbesked har derfor først og fremmest været anvendt af erhvervsvirksomheder i mere komplicerede skattespørgsmål.

Sidste år vedtog Folketinget nye regler om bindende ligningssvar fra den kommunale skattemyndighed. De nye regler indeholder en række krav til de stillede spørgsmål og til den personkreds, der kan spørge.

Indtil nu har reglerne om bindende ligningssvar alene omfattet fysiske personer og dødsboer.

Hvad kan der spørges om?

Der åbnes nu mulighed for, at også selskaber og hovedaktionærer kan indhente bindende ligningssvar.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2004. Det betyder, at selskaber og hovedaktionærer fra denne dato kan få bindende ligningssvar om påtænkte eller gennemførte dispositioner vedrørende indkomståret 2004 og senere indkomstår.

Reglerne gælder for spørgsmål, der ligger inden for rammerne af kompetencen hos den skatteansættende myndighed.

Det siger sig selv, at med den begrænsede tid myndighederne har til rådighed til at give et svar (cirka 1 måned), kan det ikke forventes, at bindende ligningssvar vil behandle meget komplicerede spørgsmål.

Ansøgninger skal være skriftlige og afleveres senest en måned efter udløbet af det indkomstår, hvori begivenheden har fundet sted. Hvert spørgsmål (hver disposition), der ønskes vurderet, afregnes med et gebyr på 300 kr.

Hvis den disposition, der spørges om, vedrører flere personer, skal alle parter spørge - og betale gebyr - for at være omfattet af det bindende svar. Det kan for eksempel være situationer, der drejer sig om overdragelse af aktiver mellem en personkreds og et selskab.

I modsætning til bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet kan man også få svar på spørgsmål vedrørende begivenheder, der allerede er indtruffet - og ikke kun planlagte begivenheder.

Loven forventes at få større udbredelse nu, hvor selskaber også får mulighed for at spørge. Et af de områder, hvor loven kan blive til en stor hjælp, er i forbindelse med værdiansættelse af aktiver, der overdrages mellem afhængige parter.

Der kan også opstå behov for hjælp, når en køber og en sælger ikke er enige om, hvordan en købesum for en ejendom skal fordeles på grund og bygninger.

Svaret binder myndighederne

Det bemærkes, at bindende ligningssvar kun binder skattemyndighederne. Når selvangivelsen udarbejdes, kan spørgeren derfor vælge at se bort fra et modtaget, bindende ligningssvar.

Der kan således klages over både indholdet af det bindende ligningssvar og over en senere ansættelsesændring vedrørende det samme spørgsmål.

Hvis ikke andet fremgår af svaret, har det bindende virkning i 5 år. Folketinget har tilkendegivet, at man regner med en svarfrist på 1 måned, forudsat at alle relevante oplysninger fremgår af anmodningen.

Ligesom ved bindende forhåndsbesked er svaret kun bindende, hvis oplysningerne i anmodningen er i overensstemmelse med fakta.

Skattemyndigheden kan afvise at svare, hvis retstilstanden er usikker, og hvis konsekvenserne af svaret er omfattende, vidtrækkende eller lignende.

Det bedste svar opnås, hvis man som spørger har gjort sit forarbejde grundigt. De forudsætninger, der indgår i anmodningen, bør beskrives omhyggeligt; svaret er som tidligere omtalt ikke bindende, hvis forudsætningerne ikke holder stik.

Det kan endvidere anbefales selv at angive et svarforslag, som tillige bør være velbegrundet.