27. februar 2003

Skattelettelser

Regeringen har den 27. februar 2003 præsenteret sit nye skatteudspil for 2004. Skatteudspillet omfatter en forhøjelse af grænsen for mellemskat samt et såkaldt beskæftigelsesfradrag.

Mellemskatten

Grænsen for, hvornår man skal betale mellemskat skal hæves over fire år med 15.000 kr. om året. Grænsen er i 2003 på 198.000 kr., hvilket vil sige, at grænsen frem til 2008 vil blive hævet til 258.000 kr.

Skatteudspillet fra regeringen vil årligt give en lettelse på 900 kr. (6% af 15.000 kr.) for dem som tjener over grænsen for mellemskatten. Over de 4 år vil der blive tale om en samlet skattebesparelse på 3.600 kr.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget er et nyt skattefradrag, der kommer til at omfatte alle, der har en lønindkomst.

Beskæftigelsesfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget udgør 2,5% af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag med fradrag af private pensionsindbetalinger, med et loft svarende til den nye mellemskattegrænse. Det nye beskæftigelsesfradrag indebærer, at personer, der har en arbejdsindkomst over den nye mellemskattegrænse, får et nedslag i skatten på ca. 2.000 kr. i 2004, stigende til ca. 2.400 kr. årligt fra 2007.

Konsekvenser

For personer med en indkomst lige omkring den nye mellemskattegrænse, udgør skattenedsættelsen i 2004 omkring 1% af indkomsten. Den stiger til ca. 2% af lønindkomsten fra 2007.

For personer med lave eller mellemstore indkomster vil skattenedsættelsen udgøre 2,5-6% af de samlede indkomstskatter og bidrag efter de gældende regler. For personer med højere indkomster vil skattenedsættelsen - opgjort som andel af de nuværende indkomstskatter og bidrag - være væsentligt mindre.

For personer med højere indkomster udgør skattenedsættelsen en lavere procentdel af indkomsten, idet skattenedsættelsen for indkomster over mellemskattegrænsen udgør et fast beløb.

Nedenfor er vist nogle regneeksempler vedrørende virkning af beskæftigelsesfradrag og øget mellemskattegrænse i 2007 (fuldt indfaset).

Deltids-

beskæf.

Ufaglært arbejder
LO-

arbejder

LO-

arbejder

Funktio-

nær

1. Lønindkomst før AM bidrag
125.000
200.000
250.000
325.000
400.000
2. AM- og SP-bidrag
11.250
18.000
22.500
29.250
36.000
3. Personlig indkomst (1-2)

Virkning af besk.fradrag:

Grundlag for besk.fradrag

Beskæftigelsesfradrag (2,5%). 1)

Skatteværdi (33,3%)

Virkning af mellemskattegrænse:

Mellemskattegrundlag, før

Mellemskattegrundlag, efter

Ændring i mellemskattegrundlag.

Skatteværdi af reduceret mellemskattegrundlag. 2)

Ændring i disponibel indkomst

- i pct. af bruttoløn

113.750

125.000

3.125

1.040

1.040

0,8

182.000

200.000

5.000

1.665

1.665

0,8

227.500

250.000

6.250

2.080

29.500

-29.500

1.770

3.850

1,5

295.750

325.000

7.100

2.365

97.750

37.750

-60.000

3.600

5.965

1,8

364.000

400.000

7.100

2.365

166.000

106.000

-60.000

3.600

5.965

1,5