1. oktober 2001

Sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter og forsikringspræmier vedrørende kritisk sygdom

 

Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift

Udgifter til behandlinger - hvad enten det er en hofteoperation, en tandlægebehandling, en zoneterapibehandling eller en akupunkturbehandling - er som udgangspunkt private udgifter. Hvis disse udgifter bliver betalt af arbejdsgiveren, er den ansatte skattepligtig af værdien. Det er kun i de tilfælde, hvor der er skabt særskilt lovhjemmel - eksempelvis vedrørende arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning - at den ansatte ikke skal beskattes.

Ligningsrådet har i juni 2001 besluttet, at arbejdsgiverbetalt akupunktur, læge- og helseservice, zoneterapi med mere vil være skattefri for de ansatte under forudsætning af, at der er tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Betaling for behandling på et privathospital vil ligeledes være skattefri, hvis der er tale om behandling af en skade, der er påført den ansatte under arbejdets udførelse. Ligeledes er krisehjælp hos psykolog som følge af hændelser på arbejdspladsen skattefri.

Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren vil have fradragsret for sundhedsudgiften som en driftsomkostning, kan ikke besvares generelt.

Arbejdsgiverens fradragsret vil afhænge af, om ydelsen fra arbejdsgivers side væsentligt er motiveret i ansættelsesforholdet, eller om ydelsen derimod er begrundet i personlige relationer mellem giver og modtager og dermed har karakter af gave.

Det må antages, at eksistensen af et kontraktforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager vil medføre, at arbejdsgiveren har fradragsret.

Forsikringsordninger

Markedet er rigt på forsikringer, der dækker medarbejderes behov for psykologisk krisehjælp og behandling af kritisk sygdom.

Normalt er det økonomisk fordelagtigt at tegne disse forsikringer som led i en obligatorisk ordning, ligesom sådanne ordninger medfører færrest helbredsoplysninger.

Den skattemæssige behandling svarer normalt til den behandling, der gælder for en gruppelivsforsikring. Den præmie, der betales af arbejdsgiveren eller eventuelt en pensionskasse, skal medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst. Skal dette ikke medregnes, vil udbetalingen fra ordningen som hovedregel være skattepligtig.