29. september 2001

Tyskland

Acontoskat indenfor byggebranchen

Momsregistrerede virksomheder skal fremover tilbageholde 15% af bruttofakturabeløbet på et byggearbejde og indbetale dette inden den 10. i den følgende måned. Der kan kun fraviges herfra, hvis byggevirksomheden kan fremlægge en friholdelseserklæring fra sit skattekontor, eller hvis byggevirksomhedens omsætning indenfor kalenderåret ikke overstiger 50.000 Euro.

Undlades tilbageholdelse forsætligt eller på grund af grov uagtsomhed, hæfter ordregiveren for de 15%. Forseelsen kan straffes med bøde op til 25.000 Euro.

Virksomheder, der udfører entrepriser, kan efter ansøgning få udstedt en friholdelsesattest.

De nye regler omfatter ikke kun den "klassiske" byggebranche, men alle virksomheder, der på en eller anden måde udfører entrepriser på grunde eller bygninger.