Skat

Beskatning af fri bil

Personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold, hvor bilen kan anvendes privat, er skattepligtige af værdien af anvendelsen. 

Den skattepligtige værdi af fri bil er i mange år blevet fastsat til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.), plus 20 % af værdien for den del, der ligger over 300.000 kr.

Til den skattepligtige værdi af fri bil skal endvidere lægges 150 % af det betalte miljøtillæg (indeholdt i ejerafgiften) eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg.

Fra og med 1. juli 2021 kommer der nye regler for beregning af beskatning af fri bil. Anskaffelsesprisen skal vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget skal vægtes højere.

Frem til 2025 sker der derfor årligt en reduktion på 0,5 % af satsen på 25 % for den del af grundlaget, der er under 300.000 kr. Satsen på 25 % nedsættes således til 24,5 % fra og med 1. juli 2021. Herefter nedsættes satsen til 24 % i 2022, 23,5 % i 2023, 23,0 % i 2024 og 22,5 % i 2025 og følgende år.

Omvendt bliver satsen på 20 % for den del af beregningsgrundlaget, der er over 300.000 kr., forhøjet med 0,5 % årligt fra og med den 1. juli 2021. Satsen på 20 % bliver derfor forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021. Satsen forhøjes til 21 % i 2022, 21,5 % i 2023, 22 % i 2024 og 22,5 % i 2025 og følgende år. 

Fra og med 2025 vil der således være én fælles sats på 22,5 %, uanset om grundlaget er under eller over 300.000 kr.

Tilsvarende sker der frem til 2025 en gradvis forhøjelse af den procentsats af miljøtillægget, der skal tillægges den skattepligtige værdi af fri bil. Miljøtillægget skal tillægges med 250 % i 2022, 350 % i 2023, 500 % i 2024 og 600 % fra og med 2025. 

Ændringerne omfatter såvel eksisterende som kommende frie biler. 

Bemærk, at der for eksisterende frie biler vil være forskel i den skattepligtige værdi før og efter den 1. juli 2021.  

Ændringen vil derfor medføre, at arbejdsgiveren med virk-ning for juli måned 2021 skal genberegne værdi af fri bil og ajourføre oplysningerne i lønsystemet med den nye værdi. De ændrede satser betyder reelt, at beskatningen af fri bil efter 1. juli 2021 og resten af 2021 bliver lavere for såvel biler, hvor beskatningsgrundlaget er under 300.000 kr., som for biler lidt over de 300.000 kr.  

En  oversigt over beregningen af værdi af fri bil før og efter 1. juli 2021 ses nedenfor.

Elbiler og ladestandere

Hidtil har en medarbejder med fri bil eller pluginhybridbil været skattepligtig af en ladestander, hvis den var opstillet ved medarbejderens bopæl af arbejdsgiveren. Værdien af ladestander og udgifter til installation skulle medregnes i beregningsgrundlaget for den skattepligtige værdi af fri bil. 

Tilsvarende har medarbejderen hidtil været beskattet af markedsværdien på overdragelsestidspunket, hvis arbejdsgiveren forærede ladestander og installationer til medarbejderen, når denne ikke længere havde fri elbil eller pluginhybridbil. 

Med virkning fra 1. juli 2021 er værdien af arbejdsgiverbetalt installation af ladestander ved bopælen i forbindelse med fri elbil eller pluginhybridbil skattefri, og værdien skal derfor ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil.

Endvidere vil der fremover være skattefrihed, når den arbejdsgiverbetalte ladestander på medarbejderens bopæl overgår til udelukkende privat anvendelse. Skattefriheden er dog betinget af, at medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Ændringen har som anført virkning fra og med den 1. juli 2021. De 6 måneder med beskatning af fri elbil/pluginhybridbil kan derfor tidligst regnes fra dette tidspunkt. At en medarbejder forud for den 1. juli 2021 har haft fri elbil/pluginhybridbil og ladestander ved bopælen stillet til rådighed, ændrer således ikke ved, at medarbejderen skal beskattes af fri elbil/pluginhybridbil i 6 måneder efter den 1. juli 2021, for at denne kan erhverve ladestanderen skattefrit.